Hänt med bild

2014-05-27, 17 maj - Årsmötet 2014, protokoll

Årsmötesprotokoll med Veterantraktorklubben Norrtelje 2014. (EJ JUSTERAT 27.5)- Bilder: Övre; Monika Bring med Svensson Treoo.... Nedre: Monikas musik inbjöd till dans. Bilderna klickbara.


Plats: Engelbrektstunet, Björhövda Lördagen den 17 maj 2014.


Närvarande: ca 50 st medlemmar samt några särskilt inbjudna gäster.


1) Bengt Ericsson öppnar mötet, hälsar alla välkomna.
2a) Bengt Ericsson valdes enhälligt till ordförande för mötet.
b) Mats Sigvardsson valdes till sekreterare för mötet.
c) Bengt Ericsson valdes till pressreferent.
d) Carl-Ove Öhman samt Ulf Zetterström valdes till protokollsjusterare.
3) Inga inkomna fullmakter.
4) Dagordningen för årsmötet godkändes
5) Mötesdeltagarna ansåg att mötet blivit behörigt utlyst.
6) Bengt redogjorde för verksamhetsberättelsen samt den ekonomiska rapporten 2013.
7) Bengt redovisade inventarieförteckningen, se lista i årsmöteshandlingarna.
8a) Redogjordes för årets vinst, inga ändringar av bankkonton föreslogs.
b) Revisionsberättelsen godkändes av mötet.
c) Styrelsen gavs ansvarsfrihet av mötet.
9) Verksamhetsplan och budget godkändes för 2014.
10) Beslutades att höja medlemsavgiften för 2015 från 150 kr till 200 kr/medlem.
11) Valberedningen redogjorde för sitt arbete under det gångna året, godkändes.
12) Styrelsen föreslår oförändrat antal styrelsemedlemmar i styrelsen, nämligen 18 st.
13) Bengt Ericsson valdes enhälligt att fortsätta som ordförande ytterligare 1 år.
14) Övriga ledamöter valdes enligt valberedningens förslag sånär att Lennart Ericsson
ersätter Nils-Gunnar Carlsson i Tekniska kommittén för åren 2014-2015
15) Omval av revisorer och ersättare.
16) Omval av valberedningen, Kicki Jansson är fortsatt sammankallande.
Mats Sigvardsson, Ulf Zettersröm valdes att ingå i Färsna Gårdsråd.
Ersättare är Rolf Jägenstedt samt Carl Wahlgren.
17)Rätt att teckna klubbens firma är Bengt Ericsson 19381204-1212 samt Michael Hagström 19770419-0250.
18)Inga inkomna ärenden eller motioner att behandlas.
19)Styrelsen har fått i uppdrag att se över våra stadgar, vilket ännu inte är slutfört.
20) Gunnar Ericsson framförde att han ansåg att vi ska besluta om att utöka upplagan av
nytryckningen av matriklar från 600st till 1000 st, kostnaden för ökningen är liten.
Årsmötet beslutade att utöka antalet till 1000 st.
21)Prisutdelningen för goda insatser under året kommer att delas ut vid middagen x).
22)Bengt Ericsson avslutar årsmötet.
Norrtälje den 26 maj 2014
Mats Sigvardsson Carl-Ove Öhman Ulf Zetterström


----------------------------------------
x) Tillägg efter årsmötet. Mottagare av priset för goda insatser är Ulf Wåhlin.» Tillbaka

Hänt med bild - Arkivet | Senaste inläggettrans